Reklamační řád

Reklamační řád www.selasport.cz

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.,Obchodního zákoníku č.513/1991 a dle zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění. Tento reklamační řád se vztahuje na smluvní vztahy vzniklé mezi Alešem Procházkou - ŠELA SPORT a spotřebitelem. Spotřebitelem se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní a jiné podnikatelské činnosti.V opačném případě je reklamace řešena výhradně dle Obchodního zákoníku. Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u Aleše Procházky  ŠELA SPORT a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží zakoupenému u Aleše Procházky - ŠELA SPORT je přiložen doklad o koupi (paragon,faktura). Předpokladem reklamace vady výrobku je předložení dokladu o koupi, popřípadě jiného dokladu, kterým kupující prokáže, že kupní smlouvu uzavřel s Alešem Procházkou - ŠELA SPORT. Pokud výrobce přikládá k výrobku svůj záruční list, je předpokladem reklamace vady současné předložení originálního záručního listu výrobce.

Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující převzetím zboží. Pokud není zboží osobně odebráno v prodejně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dokladem o koupi, záručním listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný záruční list se sériovými čísly výrobků, je povinen ihned (nejpozději do 24 hodin) prokazatelným způsobem kontaktovat Aleše Procházku - ŠELA SPORT a vyžadovat řešení. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Kupující - zákazník je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po převzetí zboží, nejpozději však do 24 hodin od převzetí, s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně.

Podmínky záruky

Délka záruky v měsících je uvedena na Záručním listu. Není-li na dokladu o koupi vyznačena u položky zboží záruční doba v jiné délce, poskytuje společnost na zboží záruku 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít,se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

Za vadu považujeme výrobní vadu popř.to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy.
Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy byl výrobek používán v rozporu s pokyny v návodu k použití, vadu která vznikla dodatečnou montáží popř. která vznikla v důsledku běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání.

Postup při uplatnění a vyřizování reklamace

V případě uplatnění reklamace se postupuje takto:

Reklamaci spotřebitel uplatňuje v provozovně ŠELA SPORT, Interbrigadistů 806/2, 750 02 Přerov osobně popřípadě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V rámci urychlení reklamačního řízení doporučujeme se zbožím předložit originál dokladu potvrzujícího právo k uplatnění reklamace (paragon,faktura) popř. záruční list, pokud byl k výrobku vystaven.

Prodávající, nebo jím pověřený pracovník přijme reklamaci a vydá písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Jednou zvolený nárok spotřebitel nemůže posléze měnit bez dohody s prodávajícím.

Prodávající, nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace - včetně odstranění vady - musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůta počíná dnem, který následuje po dni, ve kterém uplatnil reklamaci. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna, den pracovního klidu nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující den.

Pokud se strany dohodnou a spotřebitel přistoupí na delší lhůtu, prodlužuje se tato doba na onu dohodnutou dobu.

Vady odstranitelné

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Kupující může rovněž požadovat výměnu věci nebo její součást, pokud je to úměrné vzhledem k povaze vady věci. Dojde-li k výměně vadné věci za novou, začíná běžet nová záruční doba od převzetí nové věci. Pokud nejsou oprava nebo výměna odstranitelné vady možné, může spotřebitel žádat přiměřenou slevu z ceny věci popř. od smlouvy odstoupit. Nejprve však musí vyčerpat výše uvedené možnosti.

Vady neodstranitelné, opakované

V případě vady neodstranitelné,která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která nebrání, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo právo od smlouvy odstoupit.

Opětovným vyskytnutím vady po opravě se myslí, když se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne (spotřebitel reklamuje stejnou vadu potřetí).

Reklamace zboží poškozeného přepravou

Při dopravě zboží třetí stranou, kterou Aleš Procházka - ŠELA SPORT využívá pro dopravu zásilek zákazníkům v regionu České republiky, může dojít k poškození zásilky nebo jejího obsahu.

Pokud přepravní služba doručuje kupujícímu zásilku, která je viditelně poškozena (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody) má kupující právo odmítnout převzetí zásilky s udáním důvodu poškození obalu. Pokud bude kupující chtít přesto balík převzít, protože ne vždy musí mít poškození obalu balíku vliv na jeho obsah, je pracovník pošty nebo kurýrní služby povinen se zákazníkem sepsat protokol o poškození zásilky. Na jeho základě potom v případě poškození obsahu balíku kurýrní služba vyřídí reklamaci.

V případě, že zákazník po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit ihned, nejpozději do 24 hodin Robert Štěrba a spol., spol. s r.o., který bude kupujícího informovat o dalším postupu.

Reklamace nekompletního zboží

Reklamaci nekompletního zboží lze uplatnit pouze v případě, že zboží nebylo při převzetí spotřebiteli předvedeno. Zákazník, který zjistí, že zboží je nekompletní je povinen reklamaci uplatnit nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána. Reklamace je řešena zásadně výměnou zboží.

Účtování skladného

Pokud si zákazník nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od obdržení oznámení o ukončení opravy, může mu být účtováno skladné ve výši 15 Kč za každý započatý den od ukončení reklamace po její převzetí zákazníkem. O ukončení opravy bude zákazník vždy informován oznámením zaslaným některým z komunikačních prostředků. Pokud si zákazník zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, bude toto zboží použito na úhradu skladného.

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení